ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

Информация относно обработване на лични данни

Информация относно обработване на лични данни

Идентификция на Администратор на лични данни: 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ,
ул. “Николай Хайтов” 6, офис 3, 1113, София, България
тел.: (+ 359) 884 01 69 44, (+ 359) 887 92 00 33
ел. Поща: office@bigcom.eu
web: https://bigcom.eu

Цел и правно основание за обработката на личните данни:

 • Обработвани от нас лични данни: име, ел.поща, телефонен номер, запитване
 • Цел на обработването което извършваме: Предоставяне на макетингова, търговска и/или техническа инфорамция за нашите продукти и/или услуги или помощ.
 • Правно основание: Обработването се основава на Вашето съгласие за обработка на лични данни, предоставено ни в процеса на получаване на Вашето запитване отправено с помощта на  средствата на нашия ел. Сайт  https:/bigcom.eu ц(съгласно член 6, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 
Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други получатели (съгласно член 13, параграф 1, буква д). 
Срока за съхранение е определен на 15г. или до оттегляне на Вашето съгласие. (Съгласно член 13, параграф 2, буква а).

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни:
Съгласно член 13, параграф 2, буква б)

 • Право на достъп (съгласно чл. 15):Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
 • Право на коригиране (съгласно чл.  16) : Да коригирате неточни или непълни лични данни.
 • Право на изтриване(съгласно чл. 17: Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването (съгласно чл.  18): Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Задължение за уведомяване (съгласно чл. 19): Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
 • Право на възражение (съгласно чл. 21): Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на администратора включително профилиране, за целите на директния маркетинг, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • Право на отказ от автоматизирана обработка (съгласно чл. 22): Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
 • Право на преносимост (съгласно чл. 20): Имате право да получите личните данни.
 • Право на жалба и ефективна съдебна защита (съгласно чл. 77, 78 и 79) Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
 • Право на обезщетение (съгласно чл. 82): Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 
Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни (съгласно член 6, параграф 1, буква а)):

В качеството си на субект на лични данни, които обработваме, имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получаване на Вашето искане за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по следните начинa описан по-долу.

Можете да упражните правата си по следните начини: 
На място в офиса на дружеството: ул. “Николай Хайтов” 6, офис 3, 1113, София, България или по ел. Поща на адрес: office@bigcom.eu

Право на жалба до надзорен орган:(съгласно член 13, параграф 2, буква г))
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или по начините описани на сайта на комисията https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56.

Информация относно предоставянето на личните данни (Съгласно член 13, параграф 2, буква д))

Предоставянето на Вашата ел. поща, телефонен номер или име не е задължително за предоставянето на информация относно продукти и/или услуги на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, в случай че решите да не ни ги предоставите за съжаление може да нямаме възможност да регистрираме Вашето запитване и съответно да се свържем обратно с Вас както и да ви предоставим необходимата информация и/или помощ; В случай че решите да не го правите, може да посетите нашите офиси и на място да получите необходимата Ви информация.