ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка

Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” обезпечава отговорността на изпълнителя на договора за обществена поръчка.

С приемането на новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.,  в приложение влязоха нови условия и разпоредби за възложители и изпълнители на обществени поръчки.  В новият закон,  съгласно чл.111, ал.5 т. 3,  се дава възможност  гаранциите изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: застраховка, банкова гаранция или парична сума.

Тази застраховка е подходяща за всички възложители на обществени поръчки по смисъла на закона.
•    министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт
•    областни администрации, кметства, общини
•    държавни институции, агенции и комисии; болници и други.
•    публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с транспорт, водоснабдяване, строителство, енергетика и др.

Изпълнители на обществени поръчки по смисъла на закона са, както следва:
•    строителни компани
•    консултантски  компании
•    IT компании
•    доставчици на услуги във всички сектори на икономиката.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”   има следните преимущества:
•    ниски разходи;
•    без блокиране на парични средства;
•    без залог на активи и ипотека.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”  предоставя покритие чрез следните клаузи:
•    Клауза “Гаранция за добро изпълнение”.
•    Клауза “Гаранция за авансово плащане” .
•    Клауза “Гаранция за участие в търг”.
•    Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”.

Как се поределя застрахователната сума?

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната стойност  без ДДС, определена от възложителя на обществената поръчка.

Как си определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя  като процент от размера на застрахователната сума. Премията се заплаща еднократно при сключване на застрахователен договор.

Какъв е срокът по застлаховка  „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”?

Срокът на застрахователния договора се определя съгласно условията на тръжната документация.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    ФИНАНСОВИОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИБАНКОВИ ГАРАНЦИИВЗЕМАНИЯЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИДРУГИ