ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

Застраховка на селскостопански култури

Застраховка на селскостопански култури

Застраховка „СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ“ сигурно застрахователно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от  природни бедствия.

 

Какво получавате при сключване на тази застраховка?
Обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпване на  застрахователно събитие;

От кого може да бъде сключена тази застраховка?

Тази застраховка може да бъде сключена от всички физически и юридически лица.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ“ покрива загуби на реколта от следните видове селскостопански култури и насаждения:

• житни и варивни;
• маслодайни едногодишни;
• етеричномаслени и медицински;
• царевични
• зеленчуци, разсад, окопни за семе, полски и в слънчеви оранжерии, бостани, цветя за продажба и за семе и др.;
• окопни полски, влакнодайни и тютюни;
• лозя, маточници и лозови в коренилища;
• овощия и овощни разсадници;
• многогодишни и едногодишни сяти треви;
• култури и цветя, отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление;
• новозасадени, млади неплододаващи трайни насаждения.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ”  покрива риска от пълна загуба или частично увреждане на селскостопански култури и насаждения в резултат на  следните събития:
• градушка,буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение, измръзване и изтегляне на есенните житни култури.

Как се сключва тази застраховка?
Застраховката се сключва въз основа на писмено Предложение – въпросник, по образец на Застрахователя. Изискват се копия на кадастралните карти, опис на земеделските култури и насаждения по местности и площи, и протокол за предварителен оглед на същите, подписан от оторизирани представители на Застрахователя и Застрахования.

Каква е застрахователната сума на застраховката?
Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.Тя се определя съгласно избрания от Вас покрит риск и описаните в Общите условия на тази застраховка лимити.

Тя следва да бъде съобразена с производствените възможности на района, в който се отглеждат културите и насажденията, предмет на конкретния застрахователен договор и да отговаря на очаквания добив от културата и насаждението.

Каква е застрахователната премия
Застрахователната премия се определя съгласно тарифите за застраховане на селскостопански култури и зависи от площите със засети култури и насаждения, договорената застрахователна сума и рисковия клас за съответния район, в който се намира предмета на застраховане.

Застрахователната премия се заплаща еднократно, в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане на премията като последната вноска се внася не по-късно от 31 август на текущата година.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.