ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ОТГОВОРНОСТИ

Застраховки „Отговорности“

Застраховки „ОТГОВОРНОСТИ“ осигуряват застрахователна защита на физически и юридически лица като покриват отговорността на Застрахования за обезщетение вследствие причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Чрез застраховки „ОТГОВОРНОСТИ“ Вие получавате:

 • Обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
 • Възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;

КИБЕР ОТГОВОРНОСТ

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

ПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ

Кой може да се застрахова?

Физически и юридически лица извършващи производствена и непроизводствена дейност както следва:

 • Проектанти, консултанти, строители, архитекти, инженери, технически надзор на СПО;
 • Експерт-счетоводители, регистрирани одитори;
 • Нотариуси, адвокати;
 • Синдици;
 • Частни съдебни изпълнители;
 • Лекари и стоматолози;
 • Лица извършващи действия по кадастъра;
 • Лица извършващи частна медицинска практика;
 • Застрахователни брокери;
 • Доставчици на удостоверителни услуги;
 • Физически или юридически лица;
 • Притежатели и ползватели на огнестрелно оръжие.

В зависимост от конкретната дейност на клиента е възможно да се осигури покритие и за други професионални отговорности.

Какво покриват застраховките:

 1. Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ порива отговорността на работодателя, в качеството му на застраховано лице, за вредите причинени на негови работници и служители при изпълнение на задълженията им по трудов договор.
 2. Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА“ се сключва на основание и при условията на „Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора”. Обект на задължително застраховане е отговорността на туроператора, до определените в полицата лимити, за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
 3. Застраховка „ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ“, е гражданската отговорност на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди причинени на гости, клиенти и посетители.
 1. Застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ“ ви осигурява застрахователна защита срещу имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, настъпили вследствие на небрежност, грешка или пропуск нанесени от лица, упражняващи професия или дейност, за която имат необходимата правоспособност.
 1. Застраховка „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ покрива отговорността на Застрахования за обезщетение на причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Застраховката осигурява застрахователна защита на физическо или юридическо лице, съгласно избраната клауза на покритие:
 • Отговорност към трети лица;
 • Отговорност за замърсяване;
 • Отговорност за продукта;
 • Отговорност за неизпълнение на договорни задължения.
 1. Застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ“ покрива гражданската отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие от представители на юридически лица при съществяване на охранителна дейност и от физически лица за самоотбрана или при ловуване.

Застраховката осигурява застрахователна защита срещу имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица при ползването на огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство.

 1. Застраховка „КИБЕР ОТГОВОРНОСТ“ покрива риска от сривове или пробиви, включително злонамерени, в IT системите или загуба на данни, е от изключително важно значение за  безпроблемното функциониране на дадена компания. Кибер застраховка покрива както преки загуби претърпени от застрахования, така и отговорността на компанията  спрямо нейни клиенти и контрагенти за реализирани от тях загуби.

Какъв е срокът на застраховката?

Застрахователният договор се сключва за срок от една година, като по договореност между страните може да бъде договорен друг срок на действие.

 

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната сума се договаря между Вас и  Застрахователя. Тя се договаря за едно събитие и в агрегат за всички събития през периода на полицата.

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  КИБЕР ОТГОВОРНОСТОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧАОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРАПРИТЕЖАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТДРУГИ