ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

КАРГО

Застраховка “Товари по време на превоз”

Застраховка „Товари по време на превоз“ защитава Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране.

Какво може да бъде застраховано?
Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Товари по време на превоз” покрива само тези рискове и разходи, които са подробно описани в застрахователния договор, като ПТП, природни бедствия, пожар, кражба, грабеж и др. С цел максимална защита е възможно комбиниране на рискове от различни клаузи, подробно описани в Общите условия по тази застраховка.

По ваше желание можем да осигурим застрахователно покритие срещу рискове покрити съгласно изискванията на действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:
•    Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)
•    Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)
•    Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие)
или други действуващи, или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани „Карго” клаузи, съответствуващи на вида товар или на начина на транспортиране.

Какъв е срока на застраховката?
Застраховката е в сила за времето на транспортиране на товара по обичайния маршрут описан в застрахователния договор. Отговорността на Застрахователя започва от момента на натоварването на стока на превозното средство в мястото, посочено в застрахователния договор, продължава по време на неговия превоз за обичайното време и по посочения маршрут и завършва в момента на пристигане на превозното средство и разтоварването му.

При директни превози застрахователният договор се прекратява, в случай на претоварване или складиране на товара преди предаването му на получателя. „ЗД ЕВРОИНС” АД не покрива рисковете след започване на претоварване или започване на действия за складиране на товара.

Застраховката може да бъде за транспортирането на всеки товар или да се сключи абонаментна полица, която ще облекчи режима на оформяне на застрахователните документи; ще се сключи на  преференциални тарифи с удобни схеми за плащане на застрахователната премия.

Каква е застрахователната сума?
Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товара и която е посочена в застрахователния договор. Тя не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователната стойност е фактурна стойност на застрахования товар към деня, в който се сключва договора. Тя може да бъде завишена с 10% за разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба.

Каква е застрахователна премия?
Застрахователна премия представлява процент от застрахователната сума и се определя в зависимост от вида и опаковката на товара, вид транспорт, направлението и застрахователното покритие.

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    КАРГОДРУГИ