ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ

Застраховка на имущество на юридически лица и организации

Тази застраховка осигурява:

 • Защита на недвижимото и движимото си имущество; 
 • Покрития по максимално широк набор от рискове и възможност  за избор според конкретните потребности и изисквания;

 

Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице.

Застраховката може да бъде сключена и да осигури защита на:

 • Дълготрайни материални активи (ДМА):
 • Сгради – производствени, административни, битови и складови помещения, както и:
  • вградените в тях инсталации (електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни и други), представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
  • трайно монтираните подови настилки;вратите и прозорците;
  • трайно монтираните осветителни тела.
 • машини, съоръжения и оборудване;
 • електронно-компютърна техника;
 • стопански инвентар;
 • разходи за придобиване на ДМА (незавършено строителство);
 • транспортни средства без регистрация, като електрокари, мотокари и др.

      Краткотрайни материални активи:

 • материали;
 • продукция;
 • стоки;
 • незавършено производство.

 

      Чужди имущества:

 • Наети за съхранине, ремонт или обработка;
 • Лични вещи и принадлежности на работниците и служителите в предприятието, като за лични вещи се приемат обичайните лични вещи и вещите, които съгласно писмена заповед на работодателя трябва да се намират на територията на застрахования обект.

     

       Необходими  и целесъобразни разходи за:

 • разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
 • преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
 • разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 


     

Покрити рискове:

 •  Пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
 • Природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие действие на подпочвени води и действие на морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед ;
 • Аварии: изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди причинени от измокряне на имущество в резултат на:
  • забравени отворени кранове или  чешми;
  • авария на  водопроводни, топлофикационни, канализационни, климатични или друг вид инсталации;
  • авария авария с товаро-разтоварни машини при товарене и разтоварване;
  • удар от пътно превозно средство или от животно неприлежащо или не под контрола на Застрахования.
 • Счупване на стъкла, витрини, керамични плотове, санитарен фаянс;
 • Увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство;
 • Кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на имуществото;
 • Грабеж;
 • Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, палеж; 
 • Земетресение;
 • Гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество. 
 • Кражба чрез взлом  за преносима електронно-компютърна техника;
 • Късо съединение вследствие на гръм или мълния; токов удар от свръхнапрежение;
 • Необходими целесъобразни разходи за:
  • разчистване и транспортиране на остатъците от унищожено имущество;
  • преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;
  • разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти; 

      Период на застраховката:
      Застраховката се сключва за период от 12 месеца.


      Застрахователна сума и застрахователна премия:

 • Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано имуществото и се определя, като тя може да бъде възстановитлена, действителна /балансова/ или договорна с определен лимит.
 • Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума и се заплаща еднократно или разсрочено до четири  вноски..


     При настъпване на  застрахователно събитие:

 • Предприемете всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  застрахованото имущество.
 • Незабавно уведомете съответните държавни контролни органи на тел. 112 (служба за противопожарна охрана, полиция и  др.) в деня на настъпване на настрахователното събитие или в деня на узнаването му.

  • За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

   ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
   ИМУЩЕСТВЕНАЗАСТРАХОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИСТРИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РИСКОВЕДРУГИ