ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗАСТРАХОВКИ НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Застраховка на имущество на физически лица

С този вид застраховка получавате:
•    защита на недвижимото и движимото си имущество;
•    покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретния вид имущество;
Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице – банка кредитор.

Този вид застраховка Ви осигурява защита на:
• недвижимо имущество – постоянно обитаеми жилищни апартаменти и къщи;
• движимо имущество – мебели, обзавеждане, битова и електронна техника, и друго движимо имущество.
• Защига на Вашите съседи, при причинени вреди от наводнение от ВиК и климатични инсталации, гасене на пожар и други застрахователни събития на които жилището Ви може да бъде изложено.

Покрития, които бихте могли да включите в застраховката си:

• Пожар и последиците от неговото гасене: включително пожар причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано
летателно тяло, негови части или товар падащи от него;
• Природни бедствия и аварии – буря /ураган, вихрушка и смерч/, градушка, проливен дъжд, наводнение,вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед;  измръзване/замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове;измокряне от забравени кранове  или  чешми или в резултат на авария на вградени инсталации и/или тръби, увреждане или унищожаване вследствие на удар
от пътно превозно средство или от животно, неприлежащо или не под контрола на застрахования или лице,  на служба при него; случайно счупване на вътрешни и външни стъкла, витрини, керамични плотове на печки и   санитарен фаянс.
• Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, умишлен палеж; злоумишлено използване на взривни устройства и/или материали (експлозия);
• Гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск.
• Кражба чрез взлом или с техническо средство;
• Късо съединение или токов удар предизвикани в следствие проявление на риска “мълния/гръм”;
• Земетресение.

Каква е застрахователната сума?
Застрахователната сума е горна граница на отговорността на застрахователя за застрахованото имущество и е определена съгласно неговата действителна стойност.

Каква е застрахователната премия?
Застрахователната премия се определя в зависимост от:
• избраното пакетно ниво на покритие;
• размера на застрахователната сума;
• лимитите на отговорност за гражданска отговорност към трети лица и отстраняване на развалини и останки при застр. събитие.
Застрахователната премия се заплаща eднократно или разсрочено на две или четири вноски.

Какъв е срокът на застраховката?
Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.

Процедура при настъпване на застрахователно събитие?
• Предприемете всички необходими действия за намаляване и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество.
• Незабавно уведомете съответните държавни контролни органи на тел. 112( при пожар, природно бедствие, наводнение, вандализъв или кражба) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му.

Застрахователно обезщетение
Размерът на обезщетението се определя в рамките на застрахователната отговорност за съответното имущество и не може да надвишава застрахователната сума (лимита на отговорност), и действителната стойност на имуществото.

 

    За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

    ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
    ИМУЩЕСТВЕНАЗАСТРАХОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИСТРИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РИСКОВЕДРУГИ