ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЗАСТРАХОВКА НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РИСКОВЕ

Застраховка на строително -монтажни рискове

Предмет на застраховката:

Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума.

Застраховани лица
:
Лица и организации извръшващи строително-монтажна дейност.

Покрити рискове:
Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти. Размерът на обезщетение е до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума и не може да превишава лимитите по всяко застрахователно събитие.
Застрахователят обезщетява Застрахования и за суми, които Застрахованият бъде законно отговорен да заплати за щети, вследствие на: телесни увреждания или заболяване на трети лица поради злополука (с или без смъртен изход); загуби и щети на имущество, собственост на трети лица, поради злополука – доколкото такава злополука е в пряка връзка с изпълнението на застрахованите и се е случила през периода на валидност, на или в непосредствена близост на строителната площадка.
Обезщетяват се и за разноски, одобрени в писмен вид от Застрахователя, в рамките на посочените в полицата лимити на отговорност.

Непокрити рискове
Застрахователят не дължи обезщетения за загуби, щети или отговорност на Застрахования, непосредствено или косвено предизвикани или повлияни от:

 • война (обявена или не), инвазия, вражески действия, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, заговор, експроприация, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на едно – законно или не – правителство или власт;
 • ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване;
 • преднамерени действия, умисъл или груба небрежност на Застрахования или негови представители;
 • пълно или частично прекъсване на работите.

Застрахователят не носи отговорност при:

 • щети в рамките на посоченото в полицата самоучастие на Застрахования във всяко застрахователно събитие;
 • всякакви косвени щети, включително неустойки по строителния договор, загуби от просрочие на изпълнението, неизпълнение, прекратяване на договора;
 • загуба или щета поради погрешно проектиране;
 • разходите за замяна, поправка или отстраняване на дефектни материали и/или некачествено извършени работи, без обаче да се ограничава отговорността на Застрахователя за евентуални щети върху коректно извършени работи вследствие на застрахователно събитие поради дефектен материал и/или некачествена изработка;
 • обезценяване, изхабяване, окисляване, корозия, повреди от нормални атмосферни условия поради неупотреба и невлагане в строително-монтажните работи;
 • загуба или повреда на МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • загуби и повреди на документи, носители на информация, планове, схеми, сметки, парични знаци, чекове, марки, печати, мостри, ценни книги, доказателства за дълг;
 • преки щети от електрически, електронни или механични машинни повреди, счупване, скъсване, разместване, замръзване на охладителна или друга течност, лошо смазване или недостиг на масло или охладител, като обаче евентуални външни щети като следствие от такова събитие са покрити;
 • липси и щети, които се установяват едва при инвентаризация, както и мистериозно изчезване;
 • щети върху имущества, терен или сгради от вибрации или от премахването, респективно от отслабването на носещи елементи, или при предизвикани по този начин телесни увреждания или щети върху други имущества, при условие, че не е изрично уговорено друго;
 • телесни увреждания или заболяване на служител или работник на изпълнителя, инвеститора или на която и да било друга фирма, ангажирана по някакъв начин с изцяло или частично застрахованите в полица работи, както и увреждания и заболяване на членове на техните семейства;
 • имуществени щети върху предмети, които принадлежат или се намират в разпореждане, съхранение или под контрол на изпълнителя, инвеститора или която и да е друга фирма във връзка с изцяло или частично застраховани в полицата, или предмети принадлежащи или намиращи се в разпореждане на техни служители или работници;
 • злополуки, причинени от МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • всякакви доброволно приети от Застрахования задължения за изплащане на обезщетение или други така поети задължения, извън тези, за които той е задължен по закон, както и увреждане на имущество, което е неизбежен резултат от естеството на договорените строителни работи или отстраняване на допуснати по тях дефекти.

Периодът на застраховката е равен на срока на строителство /с или без гаранционен период/.

Плащане на застрахователна премия:

Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено по договореност между страните.

Изплащане на щети:
Застрахователят избира как да обезщети Застрахования – посредством пари в брой, набавяне на аналогичен обект или поправка.
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение най-късно до 15 дни след датата, към която Застрахованият е предоставил всички изискани от Застрахователя необходими документи по предявената от него претенция.

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  ИМУЩЕСТВЕНАЗАСТРАХОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИСТРИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РИСКОВЕДРУГИ