ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ЛИЦЕНЗИ

Лицензи

Българската народна банка поддържа Регистър на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), който е публичен и съдържа следните обстоятелства:

  • данни, идентифициращи кредитния посредник, включително неговият постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление;
  • данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник;
  • държавите членки, в които кредитният посредник извършва дейност директно или чрез клон;
  • информация дали кредитният посредник предлага услугата по предоставяне на съвет;
  • данни за кредиторите, с които е обвързан.

 

В регистъра се съдържа информация и за заличените кредитни посредници и правното основание за това.

В регистъра по чл. 51 от ЗКНИП могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон.

Регистър на кредитните посредници към 9 септември 2020 г.

Kредитните посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД

№ по ред: 3

Регистрационен номер: BCI00003

Име/наименование: ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ ООД

ЕИК: 202897586

Постоянен адрес/седалище и адрес на управление: СОФИЯ 1113, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 6, ВХ.Б, ОФИС 3

Адрес за кореспонденция: СОФИЯ 1113, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 6, ВХ. Б, ОФИС 3

Управляващи и представляващи кредитния посредник: АКСИНИЯ ВАНДОВА БОТОВА

Услуга по предоставяне на съвет: ДА

Заповед за вписвание: БНБ-16381/03.02.2017