ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

Информация за ползвателите на застрахователни услуги по чл. 325

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД със седалище и адрес на управление: гр. София-1113, ул. „Николай Хайтов” № 6, офис 3, ЕИК 202897586, вписан с Решение №415 -ЗБ/08.04.2014 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основаниe чл.30,ал.1,т.12 от ЗКФН. Справка за това може да направите в Комисията за фирнансов надзор, гр.София, ул.“Будапеща“№16 или на интернет сайта й www. fsc.bg

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД.

Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД не предоставя съвети или лични препоръки на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а предоставя обективна информация въз основа на спраделив анализ на достатъчно голям брой застраховки, с помоща на която клиентите да вземат информирано решение за избор на застраховка.

По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя относно конкретна застраховка.

Естеството на възнаграждението, което Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД получава във връзка със застрахователните договори е комисионна, включена в застрахователната премия и се заплаща от застрахователната компания.

В случай, че имате оплаквания от предоставената от Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД услуга, моля, подайте вашите жалби на адрес: гр.София-1113, ул. „Николай Хайтов”  № 6, офис 3 или на електронната поща office@bigcom.eu . Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 30 (тридесет) дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес, както и пред Комисията за финансов надзор на адрес:гр.София, ул.”Будапеща” №16 и на уеб сайт www.fsc.bg и други държавни органи.