ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР BIG COMPANY

Обадете се +359 884 01 69 44

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Гражданска отговорност

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна по закон за всеки собственик на МПС, което е регистрирано на територията на Република и не е спряно от движение. Според действащото българско законодателство при липса на такава застраховка съответното МПС може да бъде спряно от движение от компетентните органи, а на неговия собственик/ползвател да бъде наложено административно наказание.

Какво покрива застраховката?

Вреди, причинени във връзка с притежаването и/или използването на МПС върху автомобил/имущество на трети лица или в случай на нараняване или причиняване на смърт на човек.

В зависимост от приложимото законодателство покритието може да е валидно и за вреди, причинени:

 • в резултат на повреда на МПС, довела до ПТП;
 • от пътници при движение на МПС;
 • по време на престой на МПС, когато не са взети мерки за безопасност.

 Застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на МПС, всяко друго лице, което на законно основание управлява или използва това МПС.

Вредите се определят съобразно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпило събитието.

Какво не покрива полицата?

 • Причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • Причинени на МПС, управлявано от виновния водач, и/или на имущество,

превозвано с това МПС;

 • Представляващи заразяване или замърсяване на околната среда;
 • Причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война;
 • От обезценка на увреденото имущество;
 • От глоби и други имуществени санкции за виновния водач.

Къде съм покрит по застраховката?

По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите сте покрити на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Кога и как плащам полицата?

Според уговореното в полицата заплащате цялата премия или първа вноска преди влизане в сила на полицата.

При разсрочено плащане на премията всяка вноска трябва да бъде платена до датата на падеж. При неплащане в уговорения срок полицата се прекратява след изтичането на 15 дни от датата на падеж на вноската.

Дължимата сума се заплаща в брой или по банков път директно на „ЗД ЕВРОИНС” АД или чрез застрахователен посредник.

Кога започва и кога свършва покритието?

Покритието започва с датата посочена в полицата и при условие, че е платена цялата премия или първата вноска. Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

  За да попучите оферта, моля попълнете полетата. Ще се свържем с Вас максимално бързо.

  ИЗБЕРЕТЕ ЗАСТРАХОВКА, ЗА КОЯТО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА. (задължително)
  АВТОМОБИЛЕН АСИСТАНС ЗА СТРАНАТА И ЧУЖБИНАГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТАКАСКО НА МПСДРУГО